ویزه سیاحت

ویزه سیاحتی به اتباع خارجی که قصد بازدید از افغانستان و یا دیدار با خانواده و دوستان و یا سیاحت، داشته باشد، صادر میگردد. دارندگان ویزه توریستی اجازه فعالیت در تجارت و اشتغال در کار حین اقامت در افغانستان را ندارند. اگر کسی قصد اشتغال در کار و تجارت در افغانستان را داشته باشند، باید برای ویزه کار و یا ویزه تجارت تقاضا نمایند. ویزه سیاحتی فقط برای سه ماه و اقامت یک ماه با یک بار رورود صادر میگردد.

    برای تقاضای ویزه سیاحت شرایط ذیل قابل تعمیل است:
  • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
  • ارائه پاسپورت با حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار
  • فورمه ویزه خانه پری و تکمیل گردد
  • یک قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • دعوت نامه از طرف افراد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
  • مدارک و ثبوت محل اقامت در روسیه، استتممنت بانک، تصدیق از محل وظیفه و سند عدم مسئولیت جرمی.
  • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
  • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات در جریان سفر در افغانستان.

قابل توجه: ویزه های سیاحتی، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیگردد.