ویزه ورودی کار

ویزه ورودی کار برای افرادی که کار و یا قصد کار در افغانستان را داشته باشند، صادر میگردد. ویزه ورودی کار برای مدت سه ماهه و اقامت یک ماه، با یک بار ورود میباشد.

برای اخذ ویزه کار شرایط ذیل قابل تعمیل است:

  • تعیین وقت ملاقات قبل از مراجعه به شعبه قونسلی با استفاده از سیستم آنلاین
  • ارائه پاسپورت با حد اقل ۶ ماه مدت اعتبار
  • خانه پری و تکمیل فورمه ویزه
  • دو قطعه عکس (عکس تازه و استندرد باشد)
  • دعوت نامه کار از طرف نهاد و یا شرکت مرتبط که ثبت و راجستر افغانستان باشد و یا نامه تائیدی از وزارت امور خارجه افغانستان
  • اجازه نامه کار که از طرف وزارت کار و امور اجتماعی بنام متقاضی صادر شده باشد
  • مدارک و ثبوت محل اقامت در روسیه، تصدیق از محل کار و سند عدم مسئولیت جرمی.
  • نامه حاوی توضیحات سفر، نام، مشخصات و آدرس افرادی را که شخص متقاضی در افغانستان می شناسد
  • اقرارنامه متقاضی مبنی بر واقف بودن از احتمالات و مشکلات درجریان سفر در افغانستان

قابل توجه: ویزه های ورودی کار، سیاحت، رسانه ای و تجارتی غیر قابل تمدید و غیر قابل تعویض میباشند. فیس پرداخت شده برای ویزه، مسترد نمیشود.