درخواست تذکرۀ

درخواست تذکرۀ جدید

نکات مهم:

  • در این فورم، رئیس فامیل نخست معلومات خود و سپس معلومات اعضای فامیل خود را درج نماید.
  • در صورتی‌که رئیس فامیل متاهل باشد، معلومات همسر و فرزندان خود را درج نماید.
  • در صورتی‌که رئیس فامیل مجرد باشد، معلومات پدر، مادر، برادر و خواهر خود را درج نماید.

درخواست تذکرۀ جدید