د کار ویزه

د کار ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د کار کولو اراده لري.
د کار ویزه د دریو میاشتو څخه تر یو کال پورې د یو ځلی او یا څو ځلیز تګ او راتګ لپاره صادریږي. د درې میاشتنۍ ویزې لپاره د پاتې کیدو موده (30) ورځو پوري، د شپږ میاشتنۍ څو ځلیزې ویزې لپاره د پاتې کیدو موده (60) ورځو پوري او د یو کال ویزې لپاره د پاتې کیدو موده تر 180 ورځو پورې محدودي دي.

  د کاري ویزې ترلاسه کولو لپاره لاندې شرایط پلي کېدونکي دي:
 • د آنلاین سیسټم په کارولو سره د قونسلی څانګې سره د لیدنې د وخت تنظیمول؛
 • د داسی پاسپورټ لرل چې د اعتبار لږ تر لږه 6 میاشتنۍ موده ولري؛
 • د ویزې فورمه باید ډکه او بشپړه شي؛
 • د یو تازه او معیاری انځور (عکس) لرل؛
 • په افغانستان کې د ثبت شوی شرکت د کار بلنلیک یا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د تایید لیک لرل؛
 • په روسیه کې د اوسېدو د ځای ثبوت؛
 • د داسی سند لرل چې په هغه کې په افغانستان کې د هغو کسانو نومونه او ادرسونه وی چې د وېزې غوښتونکی ورسره پېژني؛
 • افغانستان ته د سفر په جریان کې د امکاناتو او ستونزو په اړه د پوهې او معلوماتو د لرلو سند؛
 • د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د کار جواز لرل؛ یادونه: د کار، ګرځندویېزې، رسانه یېزې او سوداګریزې ویزې نه تمدید کیدونکي او نه بدلیدونکي دي. د ویزې لپاره ورکړل شوی فیس بیرته نه ورکول کیږي.

سوداګریزه ویزه

سوداګریزي ویزې هغو افرادو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ اراده لري. سوداګریزې ویزې له دریو میاشتو څخه تر یو کال پوری د یو ځلی اویا څو ځلیز سفر لپاره صادریږي. د هرې درې میاشتنۍ سوداګریزې ویزې لپاره، د پاتې کیدو موده 30 ورځو پوري، د شپږ میاشتنۍ سوداګریزې ویزې لپاره، د پاتې کیدو موده 60 ورځو پوري او د یوه کال سوداګریزې ویزې لپاره د پاتې کیدو موده 180 ورځو پورې محدوده ده.