خبرتیا رخصتی

10 Jun 2021
·
News

خبرتیا

څرنګه چی د 2021 جون پر 14 نیټه د روسیې د ورځې په ویاړ په فدراتیفې روسیې کی عمومی رخصتی ده، ځکه نو د افغانستان د اسلامی جمهوریت د سفارت قونسلې څانګه رخصت ده.

شهروندان محترم افغانستان مقیم فدراتیف روسیه در صورت نیاز جدی میتوانند به شماره تیلفون به تماس شوند.

+7 (963) 632-39-09