د پاسپورټ خدمتونه

د پاسپورټ لپاره الکترونیکی (آنلاین) غوښتنه وکړئ. په دې اړه مهرباني وکړئ لاندې لارښوونو ته پام وکړئ:

    د غوښتنلیک څرنګوالی:
  • اړین اسناد چمتو او د هر یوه کاپي جوړه کړئ؛
  • د آنلاین سیسټم په کارولو سره د قونسلی څانګې سره د لیدنې وخت تنظیم کړئ او قونسلې څانګې ته پر معین وخت حاضر شئ؛
  • اړین اسناد او چاري:

د تابعیت تذکره: د پاسپورټ غوښتونکی باید د تابعیت تذکرې اصل چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي، وړاندی کړي. د تذکرې د اصل په نشتون کې د پاسپورټ لپاره غوښتنلیک نه منل کېږي.

د غوښتنلیک فورمه: غوښتنلیک باید په دقت سره ډکه او لاسلیک شي. د پاسپورټ غوښتنلیک فورمه په دریو ژبو دري، پښتو او روسی/انګلیسي کې شتون لري.
انځور (عکس): د .......... سانتي مترو اندازې، دوه انځورونه. د پاسپورټ لپاره عکسونه باید تازه او یو شان وي او مخامخ داسی اخیستل شوي وي چې د سړي دواړه غوږونه ولیدل شي.
په روسیه کې د هستوګنې اصلي سند لکه د ویزې یا روسی پاسپورټ، او همدارنګه د اوسېدو پته چې د بریښنا، ګازاو تلیفون د لګښت په اسنادو تصدیق شي، وړاندی شي.
د اصلي اسنادو لرل: د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تایید شوې تذکرې سربېره، پخوانی پاسپورټ، نکاح خط چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شوی وي یا معتبر تحصیلی اویا د دندې اسناد.

پاکټ:په قونسلی کې د پړاوونو د بشپړولو وروسته د خپلو اسنادو د بېرته ترلاسه کولو لپاره یو پاکټ چې پر هغه باندی ستاسو دقیق پستی ادرس لیکل شوی وي د قونسلې څانګې ته وسپارئ/واستوئ.

فیس: