تذکرې غوښتنه

د نوې تذکرې غوښتنه

اړین ټکي:

  • په دې فورم کې د کورنۍ مشر لومړی خپل او بیا د خپلې کورنۍ د نورو غړو معلومات ولیکي.
  • که د کورنۍ مشر متاهل وي، د خپلې مېرمنې او ماشومانو معلومات ولیکي.
  • که د کورنۍ مشر مجرد وي د خپل پلار، مور، ورور او خور معلومات ولیکي.

د نوې تذکرې غوښتنه